අයෝධ්‍යා

රාමා කුමරු උපන් බිම

ඉදිරියේ දී පළ කරනු ඇත.